Giải quyết đúng hạn 99% hồ sơ thủ tục hành chính

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đến nay, đã có 365 trong số 1.234 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải guyết của các sở, ban, ngành được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư Quảng Nam, đạt tỷ lệ 29%.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo văn phòng rà soát và hoàn thành việc xóa bỏ đối với 3.520 dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp thuộc thẩm quyền của tỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ủy quyền cho thủ trưởng các sở, ban, ngành giải quyết đối với 20 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Được biết, trong quý II.2018, từ cấp tỉnh đến cấp xã có 85.043 hồ sơ TTHC yêu cầu giải quyết. Trong đó, tiếp nhận mới 82.604 hồ sơ, còn lại là hồ sơ từ kỳ báo cáo trước. Qua đó, đã giải 82.864 hồ sơ (giải quyết đúng hạn 82.061 hồ sơ, chiếm 99%); ngoài ra, còn 2.179 hồ sơ đang giải quyết.

CHÂU NỮ