Giao 37.060 chỉ tiêu biên chế năm 2017

BẢO LÂM |

(QNO) - Năm 2017, UBND tỉnh quyết định giao 3.568 chỉ tiêu biên chế công chức; 33.168 chỉ tiêu biên chế viên chức; 234 định mức cán bộ, nhân viên các cơ sở bảo trợ xã hội; 90 định mức lao động các tổ chức hội đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Năm nay giảm 17 biên chế. Trong đó giảm 10 biên chế viên chức sự nghiệp khác đối với Văn phòng UBND tỉnh, 2 biên chế viên chức sự nghiệp khác đối với Sở Tư pháp, thu hồi 5 biên chế viên chức sự nghiệp khác đối với Quỹ phát triển đất tỉnh.

Số biên chế nêu trên không bao gồm số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17.11.2000 của Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu căn cứ vào biên chế công chức và viên chức được giao, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định phân bổ biên chế đối với các đơn vị trực thuộc bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và quản lý, sử dụng biên chế tại đơn vị, địa phương theo đúng quy định. Đồng thời, triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ và quy định hiện hành của nhà nước.

BẢO LÂM