Hiệp Đức công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thanh

LINH NHI |

(QNO) - Chiều 12.12, UBND huyện Hiệp Đức công bố Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 10.12.2018 về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thanh huyện Hiệp Đức (gọi tắt là trung tâm).

Trung tâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - thể thao, Đài Truyền thanh - truyền hình huyện, Đội chiếu bóng và Ban Quản lý khu di tích Khu ủy khu 5. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu UBND huyện thực hiện công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thanh - truyền hình. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao, du lịch và hoạt động truyền thanh tại cơ sở. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT, du lịch góp phần nâng cao dân trí của nhân dân trên địa bàn huyện.

Ông Trần Đức Ngọc - Giám đốc Ban Quản lý khu di tích Khu ủy khu 5 được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc trung tâm kể từ ngày 1.1.2019.

LINH NHI