Hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin tài chính nhanh chóng và thuận tiện

T.D |

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra quyết định về một quy chế cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin một cách chủ động, nhanh chóng và thuận tiện. Người dân, doanh nghiệp sẽ có cơ hội thực hiện chức năng giám sát nhà nước, giám sát và phản biện xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Bộ Tài chính. Quy chế gồm 6 chương, 27 điều quy định cụ thể về việc cập nhật danh mục thông tin phải được công khai… Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có thể dễ dàng theo dõi, cập nhật thông tin, thực hiện quyền tiếp cận thông tin của mình.

T.D