Hội An bãi bỏ 10 văn bản trên lĩnh vực quản lý đất đai

QUỐC HẢI |

TP.Hội An vừa quyết định bãi bỏ 10 văn bản trên lĩnh vực quản lý đất đai do UBND thành phố ban hành trước đây không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Trong 10 văn bản trên có Chỉ thị 02 ngày 8.3.2002 về việc “Nghiêm cấm chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các khu dân cư bắc tỉnh lộ 607, các khu kinh tế mới Bến Trễ, 773 (xã Cẩm Hà); khu tái định cư khối 8 (Thanh Hà) và khu tái định cư Tân Thành (Phước Hải, Cẩm An). Chỉ thị 04 ngày 5.11.2003 về “Tăng cường quản lý sử dụng đất đảm bảo quy hoạch và định hướng không gian đô thị” hay Chỉ thị 01 ngày 11.2.2011 về việc “Phân loại, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý”. Đặc biệt, Thông báo số 166 ngày 4.5.2015 về phương án tách thửa đất trên địa bàn Hội An cũng được bãi bỏ do UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22 ngày 26.9.2016 sửa đổi, bổ sung Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu khi tách thửa đất.

QUỐC HẢI