Hội An: Nghiêm cấm nhận phong bì bồi dưỡng

QUỐC HẢI |

Thường trực Thành ủy Hội An vừa ban hành thông báo với nội dung tuyệt đối nghiêm cấm việc cán bộ, công chức, viên chức nhận phong bì bồi dưỡng của các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan khi thực hiện nhiệm vụ công vụ, nhất là trong các hoạt động hội họp thông qua các phương án, dự án thiết kế, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản; trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, doanh nghiệp và địa phương...

Thành ủy Hội An cũng đề nghị lãnh đạo tất cả cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các đơn vị trên địa bàn tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc của các cán bộ do mình quản lý.

QUỐC HẢI