Hơn 4,2 tỷ đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh sẽ triển khai tại 32 sở, ban, ngành và 18 UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong vòng 36 tháng với kinh phí dự toán hơn 4,3 tỷ đồng.

UBND tỉnh vừa phê duyệt hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, đây là nhiệm vụ của kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị chủ trì thuê dịch vụ; Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Nam là đơn vị tư vấn lập kế hoạch thuê.

Kế hoạch nhằm xây dựng hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh bao gồm các chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo tiêu chuẩn thống nhất, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24.1.2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; kết nối, liên thông với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Cạnh đó, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, năng lực quản lý của các cơ quan, đơn vị, tạo bước thay đổi đột phá về số hóa dữ liệu tại các cơ quan hành chính; giúp các đơn vị trong tỉnh tiếp cận, sử dụng phần mềm thực hiện công tác báo cáo một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian; đồng thời, tăng cường việc kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch bao gồm các nội dung: thuê hệ thống thông tin báo cáo với các chức năng, tính năng kỹ thuật đáp ứng theo quy định của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông; thuê dịch vụ quản trị, vận hành, duy trì hệ thống; thuê hạ tầng công nghệ thông tin cài đặt hệ thống; đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, công chức các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống thông tin báo cáo triển khai tại 32 sở, ban, ngành và 18 UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện 36 tháng, kinh phí dự toán hơn 4,3 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thuê phần mềm gần 2,7 tỷ đồng, còn lại là chi phí khác.

TAGS