Hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử mới và phần mềm kiểm phiếu điện tử

THÚY HẰNG |

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9.6.2014 của Ban Chấp hành Trung ương vào cuối tuần qua.

Bản Quy chế bầu cử trong Đảng mới có 7 chương và 38 điều, giảm 1 chương và tăng 5 điều so với Quy chế bầu cử cũ. Quy chế bầu cử trong Đảng mới ban hành lần này có nhiều điểm đổi mới như: thẩm quyền ban hành và phạm vi điều chỉnh của quy chế cao hơn, rộng hơn trước; bổ sung thêm nhiều nội dung mới, trong đó có một số điều rất quan trọng, liên quan đến việc thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ của Đảng. Quy chế vừa quy định số dư tối thiểu, vừa quy định số dư tối đa khi bầu cử; vừa phát huy tính dân chủ, vừa bảo đảm tính tập trung trong Đảng và khắc phục tình trạng bầu thiếu số lượng so với số lượng cần bầu. Dịp này, phần mềm kiểm phiếu điện tử phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Sở TT-TT phát triển cũng đã được giới thiệu và hướng dẫn thực hiện.

THÚY HẰNG