Hướng tới nền hành chính phục vụ người dân

    V.PHIN |

Được xếp vị trí thứ 4 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong tổng số 18 huyện, thị, thành phố của tỉnh trong năm 2015, huyện Núi Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác này với quyết tâm cao...

Năm 2017 này, Núi Thành tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy tinh gọn, có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao; thực hiện cơ chế một cửa điện tử; nâng cao chất lượng phục vụ và lấy sự hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp làm thước đo thành công của công tác CCHC. Huyện xác định nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, rà soát chức năng nhiệm vụ của từng phòng, ban; thực hiện tốt công tác cán bộ trong các khâu về tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, nhận xét đánh giá cán bộ; đồng thời xin chủ trương của tỉnh thành lập trung tâm hành chính công ở huyện là những công việc trọng tâm trong công tác CCHC năm 2017. Để thực hiện được điều đó, cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC của các cấp ủy đảng, tổ chức các hình thức tuyên truyền, huyện tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Nằm trong nội dung chương trình CCHC, huyện Núi Thành thực hiện quy trình tuyển dụng công chức, viên chức đúng theo quy định, trên cơ sở cạnh tranh, thực tài; bố trí cán bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm, năng lực thực tiễn và kết quả công việc; nâng cao chất lượng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng biện pháp tăng cường trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong công việc. Theo ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Nội vụ huyện, năm 2017, huyện tiến hành rà soát, điều chỉnh, cân đối lại số lượng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế đã tinh giản hoặc nghỉ hưu. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức theo tinh thần các văn bản chỉ đạo cấp trên, đến năm 2021, giảm 10% cán bộ, công chức hành chính (trừ cấp xã). Như vậy, lộ trình hàng năm huyện giảm 2 - 3 biên chế công chức và 1 biên chế sự nghiệp. Cùng với đó, huyện cũng đẩy mạnh việc thực hiện chế độ kiêm nhiệm đối với một số chức danh của cán bộ, công chức cấp xã, thôn, khối phố.

Huyện cũng sớm triển khai thực hiện và niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành cho từng ngành, lĩnh vực, cập nhật toàn bộ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử huyện, đa dạng hóa hình thức, phương thức công khai thủ tục hành chính. Huyện cũng sẽ hoàn thiện hệ thống phần mềm một cửa điện tử, tiến tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 (nghĩa là cổng thông tin điện tử UBND huyện cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ) tới người dân và doanh nghiệp. Đồng thời triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện (tức là mức độ 4). Cùng với đó, huyện củng cố, bổ sung bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các xã, thị trấn; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Mau - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: “Thực hiện chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, huyện sẽ tiếp tục tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, nhất là đối với lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đăng ký kinh doanh, lao động, thương binh và xã hội... Không những đối với người dân mà giữa các cơ quan nhà nước với nhau phải tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ, công tác, tránh gây khó khăn, phiền hà”.

    V.PHIN