Kế hoạch kiểm tra kết quả cải cách hành chính năm 2018

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018.

Thông qua việc kiểm tra nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác CCHC; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC để có hướng khắc phục, tháo gỡ.

UBND tỉnh yêu cầu quá trình kiểm tra phải đảm bảo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm; đánh giá toàn diện, khách quan, đúng thực chất về công tác CCHC của mỗi đơn vị, địa phương; không gây trở ngại, ảnh hưởng đến các hoạt động của đơn vị, địa phương trong quá trình kiểm tra. Nội dung kiểm tra bám sát các nội dung CCHC của Trung ương và của tỉnh.

Theo kế hoạch, sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, gồm các lĩnh vực: thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Trong đó, chú trọng kiểm tra việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính (thực tế quá trình giải quyết thủ tục trên phần mềm một cửa từ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh đến các phòng chuyên môn của đơn vị, và quy trình luân chuyển hồ sơ trong quá trình giải quyết); kiểm tra, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính (tỷ lệ đúng hẹn, sớm hẹn, trễ hẹn).

Đợt kiểm tra dự kiến bắt đầu từ tháng 8.2018 và kết thúc vào tháng 11.2018.

M.L