Khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

H.Q |

UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019.

Trong đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, tổ chức thực hiện đúng tiến độ, chất lượng đề ra; lưu ý đối với các nhiệm vụ được giao trong quý I, quý II năm 2019 chưa hoàn thành; chủ động, kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết, tuyệt đối tránh tình trạng không hoàn thành nhiệm vụ do nguyên nhân chủ quan của từng cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành nội vụ, tư pháp, tài chính, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, chủ động phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế trong kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2018; đồng thời đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 đã đề ra...