Khảo sát, đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ của công chức

An Chánh |

(QNO) - Ngày 1.4, Đoàn khảo sát của viện Khoa học tổ chức thuộc Bộ Nội vụ đã tiến hành khảo sát đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ của công chức tại tỉnh Quảng Nam.

Mục đích của đợt khảo sát là khảo sát, đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước nhằm thu thập các cứ liệu, đảm bảo tính khách quan, xác thực phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.Theo đó, cuộc khảo sát đánh giá chung về mức độ thực hiện nhiệm vụ của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay; kết quả thực hiện công tác đánh giá, phân loại đánh giá công chức hàng năm trong các cơ quan, đơn vị; hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá công chức của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả 3 năm thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật cán bộ, công chức đối với công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, công chức không hoàn thành nhiệm vụ trong 02 năm liên tiếp; tình hình vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng thời giờ làm việc của công chức trong các cơ quan hành chính. Trong đợt khảo sát lần này tại Quảng Nam đoàn khảo sát tiến hành khảo sát tại 10 cơ quan đơn vị.An Chánh