Khoảng 365 thủ tục hành chính thực hiện quy trình 4 bước

T.D |

UBND tỉnh đã quyết định đưa 365 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành vào thực hiện giải quyết theo quy trình 4 bước (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư kể từ ngày 8.5.2018.

Số thủ tục hành chính nhiều nhất thuộc  Sở Công Thương (88), Sở GTVT (52), Sở VH-TT&DL (30), Sở KH&ĐT (48), Sở Tư pháp (35), Sở LĐ-TB&XH (25), còn lại là Sở Tài chính (11), Sở Nội vụ (11), Sở Thông tin và truyền thông (14), Sở Xây dựng (10), Sở Y tế (11), Sở Khoa học và công nghệ (18) và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (12). UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành nêu trên tổ chức, phân công lãnh đạo đơn vị trực tiếp, thường xuyên đến làm việc tại trung tâm này để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại chỗ cho tổ chức, cá nhân.

T.D