Không đưa vào giải quyết 59 thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công

T.D |

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành không đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư. 59 thủ tục hành chính không đưa vào giải quyết tại trung tâm này chiếm nhiều nhất là các thủ tục hành chính của các Sở NN&PTNT (26), Y tế (13) và KH&ĐT (11); ít nhất thuộc về các thủ tục hành chính của các Sở Nội vụ (4), Tài chính (2), Ngoại vụ (1) và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (2). Các sở, ban, ngành nêu trên có trách nhiệm niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính không đưa vào giải quyết tại trung tâm này ngay tại nơi tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính của đơn vị để tổ chức, cá nhân được biết.

T.D