Không một hồ sơ nào bị trễ hạn

TÙY PHONG |

Kết quả thống kê của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tính từ ngày 28.7 đến 3.8.2017 đã ghi nhận một bước tiến vượt bậc trong việc xử lý các hồ sơ giao dịch tại trung tâm này, khi đã giải quyết 1.081/1.135 hồ sơ được tiếp nhận với tỷ lệ 100% hồ sơ được xử lý đúng hạn. Tổng thu phí, lệ phí giao dịch tại trung tâm trong tuần này cũng đã gia tăng so với tuần trước với hơn 217,7 triệu đồng. Lũy kế đến hết ngày 3.8.2017 đã giải quyết 24.368/26.740 hồ sơ được tiếp nhận tại trung tâm và thu phí, lệ phí khoảng hơn 3,8 tỷ đồng.

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư đã được UBND tỉnh giao chủ trì theo dõi, giám sát việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, ngành thực hiện tại đây. Trung tâm cũng nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ của công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm và định kỳ báo cáo kết quả cho UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất các vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại trung tâm; phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nội vụ tổ chức hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp như tư vấn tài chính, thuế, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện…

Trung tâm cũng tham mưu UBND tỉnh cải tiến phương pháp đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp theo hướng thiết thực, hiệu quả; đa dạng hình thức gặp mặt doanh nghiệp ở cấp tỉnh hoặc địa phương, triển khai mô hình “Cafe doanh nhân” định kỳ tổ chức 1 lần/tháng, “Tiếp doanh nghiệp định kỳ” hằng tháng, hỏi đáp trực tuyến giữa chính quyền và doanh nghiệp như Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam... nhằm tạo không gian cởi mở, thân thiện, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và đề xuất ý kiến với cơ quan quản lý; tăng cường tham vấn ý kiến của doanh nghiệp, nhất là trong quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế địa phương và chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư còn phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính có tần suất tiếp nhận nhiều tại các sở, ngành để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục bổ sung vào danh mục thủ tục hành chính của trung tâm. Đồng thời thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động và hành vi công vụ đối với cán bộ từ các sở, ban, ngành được cử làm việc tại trung tâm, kịp thời tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để kiến nghị, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.

TÙY PHONG