Kiểm soát thủ tục hành chính đối với 12 địa phương, đơn vị

|

(QNO) - Ngày 13.2.2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 775/KH-UBND về việc kiểm tra công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 đối với 12 địa phương, đơn vị: Trung tâm Hành chính công tỉnh; các sở: Giao thông vận tải, Công Thương, VH-TT&DL; các địa phương: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đông Giang, Bắc Trà My, Phú Ninh, Phước Sơn, Tiên Phước.

Theo kế hoạch, sẽ kiểm tra các nội dung: công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương; việc thực hiện đánh giá tác động của TTHC và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC của cơ quan chủ trì soạn thảo; việc tham gia ý kiến và thẩm định đối với quy định TTHC trong lập đề nghị xây dựng pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao nhiệm vụ xây dựng; việc thực hiện công bố, công khai TTHC; việc giải quyết TTHC; việc rà soát, đánh giá TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.

CHÂU NỮ