Kiểm soát thủ tục hành chính là công việc trọng tâm trong chỉ đạo điều hành

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND quy định các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh. Theo đó yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, xác định công tác kiểm soát TTHC là công việc trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời thực hiện nghiêm túc những quy định liên quan đến công tác kiểm soát TTHC.

UBND tỉnh đề ra 10 nội dung chính của kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019 gồm: xây dựng công tác thể chế, năng lực nghiệp vụ kiểm soát TTHC; triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các quyết định, thông tư của Chính phủ và của tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; lập hồ sơ trình công bố, niêm yết, công khai TTHC, kiểm soát chất lượng quy định TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật TTHC lên cơ sở dữ liệu quốc gia và cổng thông tin điện tử cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC và đề nghị phương án đơn giản hóa TTHC; xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; công tác truyền thông phục vụ hoạt động kiểm soát TTHC; chế độ báo cáo về tình hình thực hiện kết quả kiểm soát TTHC.

CHÂU NỮ