Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Tiên Phước

ĐOÀN ĐẠO |

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh vừa tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại huyện Tiên Phước.

Năm 2015, Tiên Phước đã thực hiện tốt công tác kiểm tra CCHC với 10 xã, thị trấn, cơ quan được kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót ở các cơ quan, đơn vị. Hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, kịp thời đình chỉ, bãi bỏ thi hành 1 nghị quyết của HĐND xã Tiên Lãnh. Hiện có 15/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; toàn huyện đã tiếp nhận 74.197 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 73.060 hồ sơ... Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác CCHC của huyện Tiên Phước trong năm 2015, đồng thời đề nghị địa phương quan tâm thực hiện, khai thác tốt phần mềm Q-Office, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính mới, rà soát lại việc điều hành bộ phận một cửa ở huyện, xã. Dịp này, đoàn cũng tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại 2 xã Tiên Châu, Tiên Cảnh, góp ý với địa phương về công tác lưu trữ hồ sơ, niêm yết các thủ tục hành chính; đề nghị các xã thực hiện đúng các quy định, quy trình về tiếp nhận hồ sơ của công dân…

ĐOÀN ĐẠO