Kiểm tra công tác CCHC có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá khách quan

HÒA TIÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 990/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020. Theo đó sẽ kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác CCHC tại các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, hoàn thành trong quý III.2020.

Kiểm tra CCHC huyện Đại Lộc năm 2019. Ảnh: H.T
Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Đại Lộc năm 2019. Ảnh: H.T

Cụ thể, đối với các cơ quan là đầu mối được giao chủ trì triển khai các nhiệm vụ CCHC, kiểm tra thêm nội dung tham mưu thực hiện Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2020; Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU (ngày 27.4.2016) của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch cải thiện chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc triển khai các giải pháp đối với cấp xã để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh; việc thực hiện quy chế phối hợp thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực LĐ-TB&XH, đất đai; quy chế phối hợp thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg (ngày 18.10.2018) của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các TTHC đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

UBND tỉnh yêu cầu quá trình kiểm tra đảm bảo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá khách quan, thực chất về công tác CCHC và không gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên đoàn kiểm tra và đơn vị, địa phương được kiểm tra để đảm bảo hoạt động kiểm tra mang tính toàn diện. Kết hợp kiểm tra tổng hợp với kiểm tra chuyên đề, gắn với trách nhiệm của cơ quan được giao chủ trì triển khai các nhiệm vụ CCHC.

TAGS