Kiểm tra đột xuất việc thực hiện Chỉ thị 22 của UBND tỉnh

VĂN PHIN |

Từ ngày 9 - 15.6, huyện Núi Thành tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát đột xuất việc thực hiện Chỉ thị số 22 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị tại 5 xã đồng bằng, 3 xã miền núi và 3 xã vùng biển.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, hầu hết các xã đã triển khai thực hiện khá tốt Chỉ thị 22 của UBND tỉnh và Công văn 536 của UBND huyện Núi Thành về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Kết quả bước đầu cho thấy, hầu hết cán bộ - công chức và cán bộ không chuyên trách ở các xã có chuyển biến về nhận thức, văn hóa ứng xử, đạo đức tác phong, đảm bảo giờ giấc làm việc, không uống rượu bia buổi trưa, la cà quán cà phê trong giờ làm việc... Tuy nhiên, cũng còn có trường hợp cán bộ - công chức ở một số UBND xã chưa chấp hành tốt giờ giấc làm việc, rời nhiệm sở khi chưa hết giờ hành chính.

VĂN PHIN