Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ hoặc đột xuất

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Theo quy trình về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh vừa ban hành, việc kiểm tra có thể thực hiện theo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất.

Việc kiểm tra định kỳ căn cứ vào kế hoạch được phê duyệt. Kiểm tra đột xuất là kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền; khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị không đảm bảo đúng quy định.

Theo nguyên tắc, quy trình kiểm tra phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách TTHC, cải cách hành chính; huy động sự tham gia tích cực, rộng rãi của các cơ quan, báo, đài, người dân, doanh nghiệp vào quá trình kiểm tra.

Việc kiểm tra tiến hành thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC; tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, quy định của pháp luật có liên quan và khách quan, trung thực, không bao che, dung túng hành vi vi phạm pháp luật.

BẢO NGUYÊN