Kiện toàn phần mềm hành chính công điện tử

TÙY PHONG |

Theo Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, ngoại trừ Cục Thuế và Sở Tài chính chưa hề phát sinh thủ tục hành chính tại trung tâm, lượng hồ sơ giao dịch qua trung tâm của các sở, ban, ngành khác nhau liên tục gia tăng. Theo thống kê, kể từ ngày 14.7 đến 20.7 đã có 1.020 hồ sơ đã được tiếp nhận tại trung tâm. Số hồ sơ đã được giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung khoảng 872 hồ sơ. Chất lượng xử lý hồ sơ ngày càng được hoàn thiện hơn khi chỉ có 4 hồ sơ trễ hạn, nhưng tất cả hồ sơ trễ hạn này đều có lý do chính đáng. Như vậy, tính từ ngày 9.1.2017 đến ngày 20.7.2017 đã có 24.640 hồ sơ được tiếp nhận tại trung tâm. Số hồ sơ đã giải quyết là 21.971 hồ sơ được giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung. Tổng phí và lệ phí thu lũy kế đến này 20.7 khoảng hơn 3,408 tỷ đồng

Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp, các thủ tục hành chính đã được giải quyết thông thoáng hơn, tạo thuận lợi khá nhiều cho doanh nghiệp xúc tiến đầu tư vào Quảng Nam. Theo Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, không chỉ dự báo 100% thủ tục hành chính từ các sở, ngành về giao dịch tại trung tâm kể từ tháng 9.2017 hoặc chậm nhất là đến cuối năm này sẽ hoàn tất hoặc lãnh đạo các sở, ngành sẽ trực tiếp ký, xử lý hồ sơ ngay tại trung tâm và trả kết quả cho người đến giao dịch tại chỗ, một nền hành chính từ cơ chế “xin – cho” sẽ chuyển hoàn toàn sang tinh thần phục vụ tại trung tâm này. Những mô hình trung tâm hành chính công cấp huyện cũng sẽ nhanh chóng được kiện toàn (sau kết quả những cuộc nghiên cứu mô hình hoạt động của các trung tâm hành chính công cấp huyện của 7 tỉnh, thành phố trên cả nước). Những trung tâm này sẽ được xây dựng trên nền tảng nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã, thành phố và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp, toàn diện của UBND, Chủ tịch UBND thị xã, thành phố và trung tâm này có con dấu, tài khoản riêng để giao dịch. Sở Thông tin – Truyền thông cũng sẽ kiện toàn việc xây dựng phần mềm hành chính công điện tử trên cơ sở dựa vào bộ phần mềm hành chính công điện tử cấp tỉnh. Hiện hệ thống phần mềm cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về quản lý hồ sơ, liên thông hồ sơ đến các sở, ban, ngành và kết nối dữ liệu giữa cấp huyện – cấp xã. Hệ thống đang lắp đặt, cài đặt thử nghiệm, cập nhật bộ thủ tục hành chính và quy trình xử lý để triển khai thử nghiệm.

TÙY PHONG