Lập danh mục và chuẩn hóa tên thủ tục hành chính

PHƯỚC TÙNG |

Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) năm 2015 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành, với mục tiêu thực hiện đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ đối với 13 nhóm TTHC quy định, có liên quan ban hành kèm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, chuẩn hóa và kịp thời công bố, công khai 100% TTHC tại các cấp chính quyền trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc lập danh mục và chuẩn hóa tên TTHC trước ngày 31.5.2015. Từ kết quả chuẩn hóa, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các TTHC, xây dựng dự thảo quyết định công bố TTHC, gửi Sở Tư pháp kiểm soát chất lượng, lập hồ sơ theo quy định của Bộ Tư pháp, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công bố TTHC, hoàn thành trước ngày 30.11.2015. Ngay sau khi có quyết định công bố TTHC phải thực hiện niêm yết, công khai các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC, hoàn thành trước ngày 31.12.2015.

PHƯỚC TÙNG