Lập dự án xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

H.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 4555/UBND-VX về việc thống nhất chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở TN-MT giai đoạn 2014 - 2015.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở TT-TT tiến hành rà soát, xây dựng dự án, đề cương và dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo việc khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại đơn vị có hiệu quả, thiết thực. Đồng thời, giao Sở Tài chính thẩm định trình phê duyệt, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai dự án.

Mục tiêu dự án nhằm góp phần thực hiện tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch, chấm dứt tình trạng phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; đồng thời tăng cường sự giám sát của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với hoạt động quản lý nhà nước của sở…

H.L