Lộ trình của Núi Thành

VĂN PHIN |

Núi Thành đang gấp rút thực hiện các bước để tiến đến thành lập Trung tâm Hành chính công (HCC) huyện.

Sau nhiều cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành - Nguyễn Văn Mau đã ký ban hành kế hoạch thành lập Trung tâm HCC huyện, trực thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện. Theo kế hoạch, trung tâm được thành lập trên cơ sở nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện hiện nay và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy mô hoạt động để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân. Trung tâm HCC huyện là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Tất cả cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính đều cử công chức, viên chức, người lao động đến làm việc, đảm bảo cho trung tâm hoạt động khép kín, chuyên nghiệp...

Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành cho biết, Trung tâm HCC huyện được đặt trong khuôn viên UBND huyện, dự kiến bố trí 15 quầy, gồm 14 quầy dành cho cán bộ, công chức, viên chức và một quầy danh cho bộ phận Bưu chính viễn thông (dịch vụ trả kết quả tại nhà). Về bộ máy, Trung tâm HCC huyện Núi Thành sẽ có giám đốc, phó giám đốc trung tâm và các công chức, viên chức chuyên môn; tổng số cán bộ - công chức - viên chức dự kiến 19 người (trong đó 14 cán bộ được cử đến và 5 cán bộ kiêm nhiệm). Trung tâm sẽ được bố trí các trang thiết bị điện tử và phần mềm điện tử hiện đại, trong đó có các phần mềm lấy số tự động, phần mềm tra cứu, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, phần mềm đánh giá chất lượng dịch vụ HCC...

Trước mắt, Trung tâm HCC Núi Thành thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai - môi trường - khoáng sản; xây dựng - quy hoạch - công thương; đăng ký kinh doanh - đầu tư xây dựng cơ bản; LĐ-TB&XH; tư pháp; GD-ĐT; nông nghiệp; VH-TT; y tế; nội vụ; công an; đăng ký thuế. Trung tâm đi vào hoạt động sẽ giải quyết 252 thủ tục HCC, tăng 131 thủ tục so với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện giải quyết hiện nay. Sau khi đi vào hoạt động ổn định, trung tâm sẽ bổ sung thêm các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kiểm lâm.

Theo lộ trình, trong tháng 5.2018, UBND huyện Núi Thành sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm HCC huyện. Từ tháng 5 đến tháng 11.2018, Núi Thành chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức triển khai đề án; xây dựng trụ sở làm việc, bố trí nhân sự, đầu tư mua sắm trang thiết bị làm việc, trang thiết bị điện tử, phần mềm điện tử tại trung tâm. Trong khi đó các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, xây dựng quy trình xử lý hồ sơ để đưa vào vận hành tại trung tâm.

Dự kiến, đến tháng 12.2018, Trung tâm HCC huyện Núi Thành sẽ hoạt động thử nghiệm và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1.2019.

VĂN PHIN