Minh bạch, công khai cải cách thủ tục hành chính

T.D |

Ngày 12.6.2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có buổi làm việc với các cơ quan đơn vị để tìm giải pháp cải cách hành chính, ứng dụng trực tuyến cấp độ 3 & 4 và thực hiện quy trình 4 bước tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, cuộc họp không bàn đến chủ trương, mục đích mà bàn về cách thức thực thi hiệu quả, quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới vì một nền hành chính phục vụ. Quảng Nam đã xác định cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá. Khó khăn về cơ chế, chính sách, con người, cơ sở vật chất đã được nhìn thấy và sẽ có hướng thay đổi. Chính quyền đã quyết định hỗ trợ cho cán bộ, công viên chức biệt phái để tất cả yên tâm thực thi công vụ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức để thực hiện tốt chương trình hành động này của tỉnh. Sẽ tiến tới phân cấp, phân quyền, ủy quyền triệt để và các sở, ban, ngành cũng phải phân cấp, phân quyền, ủy quyền thực hiện quy trình 4 bước tại Trung tâm Hành chính công thực sự hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Cải cách hành chính (bao gồm quy trình 4 bước) sẽ là chỉ tiêu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân và tập thể.

T.D