Mỗi tỉnh, thành phố chỉ có 1 cơ quan báo in, 1 cơ quan tạp chí in và 1 đài phát thanh - truyền hình

|

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 1431/QĐ-TTg về quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (TT&TT) đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Tăng cường phân cấp, trao quyền tự chủ

Quy hoạch nêu rõ: “Nhà nước chỉ đầu tư, bảo đảm cho một số báo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền; có hỗ trợ ngân sách (theo hình thức đặt hàng) đối với những ấn phẩm, chuyên mục, chương trình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể trong từng giai đoạn, khu vực”.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2021, các cơ quan báo chí có tối thiểu 10% đơn vị tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư; đến năm 2025, phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư.

Các đơn vị trong lĩnh vực TT&TT sẽ tăng dần mức độ tự chủ về tài chính hàng năm phù hợp với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công. Phấn đấu đến năm 2021 có tối thiểu 10% đơn vị tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015.

Giai đoạn này cũng hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần; cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Sắp xếp cơ quan báo chí

Theo quy hoạch, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 1 cơ quan báo in, 1 cơ quan tạp chí in và 1 đài phát thanh - truyền hình. Riêng TP.Hồ Chí Minh có 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình. Một số tỉnh, thành phố là địa bàn trọng điểm về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch được có cơ quan tạp chí in chuyên ngành.

Mỗi đài chỉ có 1 kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình (riêng Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh có cơ chế đặc thù về mô hình tổ chức và phạm vi thông tin). Cơ quan, tổ chức được có cơ quan báo, tạp chí in thì được xuất bản báo, tạp chí điện tử.

Về cơ chế tài chính, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015 và giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp báo chí so với giai đoạn 2011 - 2015.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực báo chí tăng dần mức độ tự chủ hàng năm. Đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015 và giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với giai đoạn 2016 - 2020. Lộ trình nêu trên thực hiện theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc.

CHÂU NỮ