Năm 2015 thực hiện 3 giảm trong giải quyết thủ tục hành chính

BẢO NGUYÊN |

Đó là một trong những mục tiêu của kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 vừa được UBND tỉnh ban hành. Theo đó, năm 2015 sẽ nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí. UBND tỉnh cũng đặt mục tiêu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ tại 100% cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo cơ chế “một cửa”; mở rộng số lượng và chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” giải quyết các TTHC liên quan đến thẩm quyền phối hợp của nhiều cơ quan hành chính nhà nước với nhau; phấn đấu đến hết năm 2015, số văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước các cấp đạt ít nhất 70%; trao đổi giữa các sở, ban, ngành, huyện, thành phố 60%; có hơn 90% số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và 30% mức độ 3, cung cấp tối thiểu 5 dịch công trực tuyến mức độ 4 tới người dân và doanh nghiệp.

BẢO NGUYÊN