Năm 2017, giảm 4,5 - 5% biên chế công chức so với biên chế được giao

TÙNG CHI |

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, năm 2017, Bộ Nội vụ giao cho Quảng Nam 3.496 biên chế công chức, giảm 113 biên chế so với năm 2015.

Trong khi đó, UBND tỉnh giao cho các sở, ban ngành và địa phương 3.568 biên chế, vượt 72 biên chế so với Bộ Nội vụ giao. Tuy nhiên biên chế công chức đã tuyển dụng của các đơn vị, địa phương tính đến nay là 3.080 biên chế, vẫn thấp hơn số biên chế được UBND tỉnh giao. Theo UBND tỉnh, do hiện nay tỉnh thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, xây dựng lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021 (trước mắt năm 2017, giảm 4,5 - 5% so với biên chế được giao năm 2015) để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Về biên chế sự nghiệp, năm 2017, UBND tỉnh giao cho các sở, ban ngành và địa phương 33.168 biên chế (trong đó giáo dục và đào tạo 24.817 biên chế; y tế 5.978 biên chế; văn hóa - thông tin - thể thao 786 biên chế; và 1.587 biên chế khác); tăng 614 chỉ tiêu so với năm 2013.

TÙNG CHI