Nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc

CHÂU NỮ |

Hôm qua 15.9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5373 yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1633/UBND-TH ngày 25.3.2020. 

Trong đó lưu ý: đối với các hồ sơ, văn bản tham mưu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND  tỉnh phải đảm bảo nội dung tham mưu, đề xuất cần cụ thể, rõ ràng, thể hiện rõ quan điểm đúng hay không đúng quy định pháp luật và đúng thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và phải gửi kèm đầy đủ hồ sơ có liên quan theo quy định.

Trường hợp hồ sơ trình UBND tỉnh phải có ý kiến tham gia của các cơ quan, địa phương khác theo quy định, đơn vị chủ trì phải lấy ý kiến về nội dung trình UBND tỉnh và tổng hợp hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp có nhiều nội dung đề nghị cần giải quyết và có nhiều ý kiến khác nhau, phải phân tích chi tiết các căn cứ pháp lý, thực tiễn và nêu rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý với từng nội dung mà tổ chức, cá nhân đề nghị và đề xuất hướng xử lý để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo các đơn vị, địa phương chủ động chỉ đạo giải quyết hoặc thẩm định, tham mưu đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết đối với các văn bản, hồ sơ đề nghị của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, công dân đã gửi đến cơ quan, địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình. Trường hợp văn bản, hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, đề nghị hướng dẫn gửi văn bản, hồ sơ đến đúng cơ quan có chức năng, nhiệm vụ, đúng thẩm quyền giải quyết. UBND tỉnh yêu cầu, rà soát, hoàn thiện, cải tiến các quy trình công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm sự chặt chẽ, thống nhất, phân định rõ trách nhiệm chủ trì và phối hợp; đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu của từng bộ phận chuyên môn đối với mỗi công việc, nhiệm vụ được giao.