Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính

BẢO NGUYÊN |

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu thủ  trưởng các cơ quan hành chính xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 cần quán triệt việc xây dựng và áp dụng HTQLCL và xem đây là yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý và tác nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho việc cải cách hành chính của đơn vị; là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan và là tiêu chí để xét thi đua khen thưởng hằng năm. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo, tham gia giám sát toàn bộ quá trình xây dựng, duy trì, cải tiến HTQLCL; tổ chức đánh giá nội bộ, kiểm soát tốt hơn nữa việc thực hiện các quy trình ISO của các đơn vị trực thuộc; áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thực thi công vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố chưa xây dựng HTQLCL; đã xây dựng HTQLCL nhưng chưa bao gồm toàn bộ thủ tục hành chính phải lập kế hoạch, chọn tư vấn để tiến hành xây dựng, mở rộng HTQLCL và quyết định công bố sự phù hợp trước ngày 31.12.2016. Các cơ quan trực thuộc sở, ban, ngành triển khai xây dựng, áp dụng và công bố HTQLCL cho 100% thủ tục hành chính trước 30.6.2017.

BẢO NGUYÊN