Nâng cao và cải thiện chỉ số cải cách hành chính

NGUYÊN BẢO |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh vừa có Chỉ thị số 23/CT-UBND yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) đã được xác định tại kế hoạch CCHC năm 2014 của tỉnh.

Cụ thể, thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện CCHC của đơn vị, địa phương; tiếp tục có giải pháp chỉ đạo cụ thể để chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng làm khó khăn đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời chỉ đạo kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan, đơn vị và tại các đơn vị trực thuộc; thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa đối với tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai, đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện. Tổ chức triển khai đồng bộ 8 nội dung về CCHC theo bộ chỉ số CCHC ban hành kèm theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 1.10.2013 của UBND tỉnh.

NGUYÊN BẢO