Nghiệm thu đề tài khoa học về cải cách hành chính

B.L |

(QNO) - Sở TT-TT vừa tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp bộ “Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống một cửa điện tử liên thông tích hợp toàn tỉnh hỗ trợ giám sát công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính”, do Th.S Phạm Hồng Quảng chủ nhiệm. 

Đề tài nhằm hỗ trợ giám sát công tác giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông giữa các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

Trước đó, Sở TT-TT cũng tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Xây dựng khung phần mềm dùng chung cho dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Nam”, do Sở TT-TT chủ trì, Th.S Phạm Hồng Quảng chủ nhiệm. Mục tiêu đề tài nhằm xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ và Quảng Nam. Hai đề tài trên đã được hội đồng nghiệm thu cơ sở đánh giá cao về tính thực tiễn và xếp loại khá.

B.L