Nhận và gửi liên thông hơn 226 nghìn văn bản

CHÂU NỮ |

(QNO) - Theo thống kê số liệu sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, từ đầu năm đến hôm nay 23.8, các địa phương, đơn vị trong tỉnh nhận liên thông 130.812 văn bản trong tổng số 547.016 văn bản đến; đồng thời gửi liên thông 95.271/96.155 văn bản đi.

Trong đó khối sở, ban ngành nhận liên thông 66.505/185.970 văn bản đến; gửi liên thông 31.887/32.735 văn bản đi. Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị nhận, gửi văn bản liên thông nhiều nhất với 15.108/23.104 văn bản nhận và 9.401/9.418 văn bản đi.

Khối UBND các huyện, thị xã, thành phố nhận liên thông 64.307/361.046 văn bản đến; gửi liên thông 63.386/63.420 văn bản đi. Bắc Trà My là địa phương nhận liên thông văn bản nhiều nhất với 7.889/75.186 văn bản đến. Quế Sơn là địa phương gửi liên thông văn bản nhiều nhất với 10.175/10.179 văn bản đi.

TAGS