Nhiều đề án tổ chức tinh gọn bộ máy

A.SẮC |

Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, đến nay, TP.Tam Kỳ đã sáp nhập 3 đơn vị gồm Trumg tâm Ứng dụng chuyển giao kỹ thuật NN&PTNT, Trạm Thú y và Trạm Bảo vệ thực vật thành Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp. Cạnh đó, xây dựng các đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thông thành phố trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - thể thao, Đài Truyền thành - truyền hình và Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố; giải thể Trung tâm Phát triển các khu, cụm công nghiệp và thương mại, dịch vụ thành phố; đề án sắp xếp lại các hội; sắp xếp mạng lưới trường lớp; phương án sáp nhập thôn, khối phố trên địa bàn.

A.SẮC