"Những mẫu điều tra có đủ độ chính xác, tin cậy"

TRỊNH DŨNG (thực hiện) |

Ông Nguyễn Văn Hùng – Viện phó Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng (đơn vị tư vấn đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương - DDCI) khẳng định những mẫu điều tra đánh giá DDCI có đủ độ chính xác, tin cậy trong một cuộc trao đổi ngắn với phóng viên Báo Quảng Nam.

 P.V: Bộ công cụ DDCI được xây dựng trên cơ sở nào, thưa ông?

DDCI Quảng Nam được xây dựng dựa trên cách tiếp cận và kế thừa phương pháp luận của bộ chỉ số PCI do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện và tiếp thu kinh nghiệm triển khai thành công ở một số địa phương khác trong nước. Nhóm nghiên cứu đã nhiều lần làm việc, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan ở Quảng Nam để có thể xây dựng một bộ chỉ số đánh giá phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố, phù hợp với đặc thù quản lý, điều hành và môi trường kinh doanh.

 P.V: DDCI cung cấp điều gì cho doanh nghiệp và cho cả cơ quan công quyền?

 Bộ chỉ số DDCI Quảng Nam sẽ góp phần tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện/thị xã/thành phố và các sở, ban, ngành, từ đó tạo động lực cải cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Sẽ tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương các cấp. Đồng thời, giúp thu thập các thông tin góp ý của doanh nghiệp để nắm tình hình và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 P.V: Tiến trình khảo sát đã gặp những bất lợi gì?

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan, đơn vị tư vấn đang triển khai khá hiệu quả các công việc liên quan đến xây dựng, hoàn thiện, khảo sát và đánh giá DDCI. Rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính quyền, cơ quan quản lý, nhất là sự hưởng ứng và hợp tác tích cực của doanh nghiệp để kế hoạch đánh giá DDCI đạt kết quả tốt, góp phần tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Quảng Nam.

 P.V: Phương pháp lấy mẫu hay điều tra được thực hiện như thế nào và liệu mẫu, phương thức điều tra có phản ảnh đủ độ chính xác?

 Mẫu khảo sát sẽ được chọn lựa xác suất theo phương pháp phân tầng ngẫu nhiên theo tỷ lệ của các nhóm đơn vị kinh doanh (bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh) nhằm đảm bảo tính đại diện trong việc đánh giá. Song song, đơn vị tư vấn sử dụng phương thức khảo sát qua làm việc, phỏng vấn trực tiếp đối với các đối tượng đánh giá để đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng được Quảng Nam chọn bởi đây là một tổ chức bên ngoài, thật sự khách quan, để có thể đánh giá công tâm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quảng Nam. Cuộc đánh giá DDCI sẽ được thực hiện thường niên.

TRỊNH DŨNG (thực hiện)