Nông Sơn công bố quyết định thành lập văn phòng xã

THU PHƯƠNG |

Ngày 26.12, xã Quế Trung (Nông Sơn) tổ chức công bố Quyết định phê duyệt đề án “Thành lập văn phòng xã”. Quế Trung là xã đầu tiên trên địa bàn Nông Sơn triển khai thực hiện thành lập văn phòng xã.

Theo đó, Văn phòng xã Quế Trung có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và các thành viên. Tổ trưởng, tổ phó quản lý, điều hành hoạt động của Tổ Văn phòng theo đúng quy chế làm việc được Ban Thường vụ Đảng ủy xã thông qua; đồng thời chịu trách nhiệm trước lãnh đạo xã về hoạt động của Tổ Văn phòng. “Văn phòng xã Quế Trung” thực hiện chức năng tham mưu, phục vụ hoạt động chung của hệ thống chính trị xã (Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã); là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã trên tất cả lĩnh vực và thực hiện chức năng phục vụ.

Việc thành lập văn phòng xã nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ của đội ngũ cán bộ văn phòng xã; tinh gọn đầu mối, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, phối hợp của MTTQ và các đoàn thể xã, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Đồng thời tạo ra tính chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng suất làm việc của đội ngũ cán bộ văn phòng xã, đảm bảo giải quyết công việc nhanh, đúng quy định, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, việc thành lập văn phòng xã sẽ cải cách một bước về các quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết các công việc của xã; tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

THU PHƯƠNG