Núi Thành giám sát thực hiện đề án văn hóa công vụ

VĂN PHIN |

Cùng với việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế, huyện Núi Thành tích cực triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Tổ công tác huyện Núi Thành kiểm tra thực hiện Đề án văn hóa công vụ tại xã.Ảnh: VĂN PHIN
Tổ công tác huyện Núi Thành kiểm tra thực hiện Đề án văn hóa công vụ tại xã.Ảnh: VĂN PHIN

Ngay từ đầu năm 2020, Tổ công tác huyện Núi Thành (do Trưởng phòng Nội vụ làm tổ trưởng) đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án công vụ của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 22, 26 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành cho biết, việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá đúng tình hình chỉ đạo triển khai, tổ chức thực vấn đề nêu trên. Qua đó phát huy nhân tố tích cực, đồng thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những sai sót hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước.

Đối tượng kiểm tra, giám sát của tổ công tác là các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chức (kể cả hợp đồng lao động), cán bộ, công chức (kể cả hợp đồng lao động chức danh công chức), những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện được tiến hành thường xuyên.

Tổ công tác huyện Núi Thành giao nhiệm vụ cụ thể cho ông Huỳnh Văn Huấn và Phạm Văn Quang là nhân viên bảo vệ UBND huyện làm tổ viên thường xuyên kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại trụ sở UBND huyện và các cơ quan bên ngoài trụ sở UBND huyện.

Còn các thành viên tổ công tác tại huyện sẽ đi kiểm tra ở tất cả các xã, thị trấn 2 đợt trong năm; từng thành viên tổ công tác được phân công đứng điểm tại các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra tại các địa phương mình phụ trách và kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra khi phát hiện sai phạm.

Riêng các thành viên tổ công tác là công chức văn phòng - thống kê UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ, Chỉ thị 26, 22 và các văn bản liên quan việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại địa phương mình.

Theo ông Nguyễn Văn Đức, đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định.

Đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn thì giao cho thành viên tổ công tác đứng điểm phối hợp với công chức văn phòng - thống kê xã, thị trấn kiểm tra, giám sát và thông báo cho chủ tịch UBND xã, thị trấn xử lý vi phạm.

Ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, yêu cầu đặt ra là việc kiểm tra, giám sát phải được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm chính xác, khách quan. Đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị, địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi và phân công người có trách nhiệm làm việc khi tổ kiểm tra, giám sát thực thi công vụ.

TAGS