Núi Thành hiện đại hóa nền hành chính

VĂN PHIN |

Bước sang năm 2018, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại huyện Núi Thành tiếp tục có nhiều chuyển biến, từng bước đưa nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ năng động...

Trong quý I-2018, bộ phận “một cửa” UBND huyện Núi Thành tiếp nhận 832 hồ sơ trên lĩnh vực đất đai (trong tổng số 1.376 hồ sơ), đã xử lý 800 hồ sơ. Ảnh : VĂN PHIN
Trong quý I-2018, bộ phận “một cửa” UBND huyện Núi Thành tiếp nhận 832 hồ sơ trên lĩnh vực đất đai (trong tổng số 1.376 hồ sơ), đã xử lý 800 hồ sơ. Ảnh : VĂN PHIN

Hiệu quả từ cơ chế “một cửa”

Ngay từ đầu năm, UBND huyện Núi Thành đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2018 với những nội dung sát thực. Theo đó, các bộ phận chuyên môn cấp huyện và các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ mảng công việc trong CCHC. Trước hết là việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế “một cửa”. Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND huyện thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành để triển khai thực hiện đảm bảo quy định. Hiện tại UBND huyện Núi Thành có 11 lĩnh vực, 129 thủ tục được thực hiện ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 2 lĩnh vực và 38 thủ tục được thực hiện theo cơ chế “một cửa” liên thông. Với tinh thần phục vụ chu đáo, đúng nguyên tắc, trong quý I-2018 (tính đến ngày 5.3), bộ phận “một cửa” UBND huyện Núi Thành tiếp nhận 1.376 hồ sơ, đã thực hiện xử lý 1.315 hồ sơ, trong đó nhiều nhất là trên lĩnh vực đất đai (832 hồ sơ, đã xử lý 800 hồ sơ), tiếp đến là lĩnh vực LĐ-TB&XH (371 hồ sơ, đã xử lý 353 hồ sơ). Điều đáng ghi nhận, tỷ lệ hồ sơ xử lý trễ hạn giảm đáng kể, với 21/759 (2,76%); tỷ lệ quá hạn đối với hồ sơ đang xử lý là 141/556 (25,35%).

Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành chia sẻ: “Trong những tháng đầu năm 2018, công tác cải cách bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở huyện tiếp tục có chuyển biến rõ nét. Nổi bật nhất là việc chấn chỉnh giờ giấc, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, sắp xếp tổ chức bộ máy và chuẩn bị ra mắt Trung tâm Hành chính công. UBND huyện thông qua Phòng Nội vụ thường xuyên rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện”. UBND huyện Núi Thành hiện có 12 cơ quan chuyên môn trực thuộc, 7 đơn vị sự nghiệp công lập, 61 đơn vị sự nghiệp giáo dục, với tổng số 113 cán bộ - công chức, 1.774 viên chức. Về bộ máy hành chính cấp xã, toàn huyện có 201 công chức cấp xã, trong đó có 199 công chức đạt “3 chuẩn”; cán bộ cấp xã có 180 người, trong đó có 166 trường hợp đạt “3 chuẩn” theo quy định. Kết quả này thể hiện sự cố gắng của huyện trong công tác nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ - công chức.

Hiện đại hóa nền hành chính

Chuyển biến mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại huyện Núi Thành những tháng đầu năm 2018 còn thể hiện ở lĩnh vực CCHC công và hiện đại hóa nền hành chính. UBND huyện triển khai thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý đối với cơ quan nhà nước và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng với đó, UBND huyện Núi Thành tiếp tục áp dụng có hiệu quả các phần mềm phục vụ cho hoạt động tác nghiệp, quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị như các phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (Q.Office); quản lý tài sản cố định; quản lý hộ tịch; kế toán (Misa); quản lý đăng ký kinh doanh (SBO); quản lý nguồn vốn (Tapmis); phần mềm bản đồ (Microstation); phần mềm Gis, phần mềm Arc map; phần mềm thống kê (E-mis); V-mis tổng hợp; phần mềm báo cáo số liệu; phần mềm điều tra hộ nghèo; quản lý cung cầu lao động; ưu đãi học sinh, sinh viên; phần mềm một cửa điện tử... UBND huyện Núi Thành cũng tiếp tục duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008 gồm 11 lĩnh vực, 223 thủ tục... Sắp đến, huyện Núi Thành thành lập Trung tâm Hành chính công sẽ là “cú hích” mới trong công tác CCHC tại địa phương.

Để tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, từng bước chuyển mạnh từ hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, huyện Núi Thành đang tiếp tục tăng cường thực hiện công tác CCHC. Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành - Nguyễn Văn Mau đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn căn cứ nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch CCHC năm 2018 của UBND huyện và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra...

VĂN PHIN