Núi Thành sắp xếp lại thôn, khối phố

VĂN PHIN |

Thực hiện Quyết định số 179/2019 của UBND tỉnh, huyện Núi Thành đang khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại thôn, khối phố, phấn đấu hoàn thành đến cuối tháng 3.2019.

Một thôn được sáp nhập ở xã Tam Xuân 1. Ảnh: VĂN PHIN
Một thôn được sáp nhập ở xã Tam Xuân 1. Ảnh: VĂN PHIN

Theo quyết định của UBND tỉnh, huyện Núi Thành sắp xếp, tổ chức lại 75 thôn, khối phố để thành lập 40 thôn, khối phố. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, huyện Núi Thành sẽ còn 103 thôn, khối phố ở 17 xã, thị trấn, giảm 35 thôn, khối phố so với trước. Xác định việc triển khai tổ chức, sắp xếp lại thôn, khối phố trên địa bàn huyện làm cơ sở cho việc tinh giản bộ máy và đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố, huyện Núi Thành đã đặt ra yêu cầu: bảo đảm sự lãnh đạo tập trung của cấp ủy đảng, bám sát chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và thực hiện theo lộ trình phù hợp, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng địa phương, đặc biệt là tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ và nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành cho biết, UBND huyện đã thông qua kế hoạch về việc tổ chức, sắp xếp lại thôn, khối phố theo tinh thần Nghị quyết 42 của HĐND tỉnh và Quyết định 179 của UBND tỉnh. UBND huyện đã giao cho UBND các xã, thị trấn tổ chức công bố quyết định thành lập thôn, khối phố ngay tại những thôn, khối phố có tổ chức, sắp xếp lại. Trường hợp chưa hoàn thành việc sắp xếp thì tiếp tục chi trả phụ cấp đối với các chức danh thôn, khối phố theo quy định trước đây cho đến khi hoàn thành việc sắp xếp, nhưng phải đảm bảo hoàn thành trước ngày 1.4.2019.

Về vấn đề nhân sự cho các thôn, khối phố, UBND huyện Núi Thành đã có sự chỉ đạo cụ thể. Trước hết, đối với các thôn, khối phố không hợp nhất, sáp nhập, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn phối hợp với các thôn, khối phố để phân công nhân sự đảm nhận các chức danh ở thôn, khối phố theo cơ cấu, số lượng quy định. Trường hợp có thay đổi nhân sự về trưởng thôn, khối phố thì thực hiện việc miễn nhiệm và chỉ định trưởng thôn, khối phố lâm thời theo quy định. Đối với các thôn, khối phố có hợp nhất, sáp nhập để thành thôn, khối phố mới, theo ông Nguyễn Văn Mau – Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, nhân sự do cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cấp xã phối hợp với thôn, khối phố lựa chọn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo quy định và theo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng quy định, ưu tiên cho những người đang tham gia công tác ở thôn, khối phố trước khi tổ chức, sắp xếp lại. Đối với các chi bộ thôn, khối phố, Đảng ủy xã, thị trấn báo cáo Ban Tổ chức Huyện ủy để giải thể, thành lập chi bộ mới và sớm bổ sung nhân sự hoạt động ổn định. Đảng ủy các xã, thị trấn cũng chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể cùng cấp củng cố nhân sự để các tổ chức, đoàn thể thôn, khối phố hoạt động liên tục. Đối với các thôn, khối phố, UBND các xã, thị trấn chỉ định trưởng thôn, khối phố lâm thời hoạt động cho đến khi UBND huyện Núi Thành có chủ trương tiến hành tổ chức bầu cử trưởng thôn, khối phố đồng loạt trên địa bàn huyện.

Theo quy định của UBND huyện Núi Thành, thời hạn chỉ định lâm thời trưởng thôn, khối phố không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định chỉ định. Trong thời gian trên, UBND xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, nhân sự để bầu cử trưởng thôn, khối phố theo đúng quy định. UBND huyện Núi Thành đã thống nhất công bố ngày bầu cử trưởng thôn, khối phố ở những thôn, khối phố có sáp nhập, hợp nhất hoặc có thay đổi nhân sự trưởng thôn, khối phố mới, dự kiến vào ngày Chủ nhật 18.8.2019 sắp đến. “Huyện Núi Thành phấn đấu triển khai thực hiện hiệu quả việc tổ chức, sắp xếp lại thôn, khối phố theo đúng quy trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” - ông Mau cho biết.

VĂN PHIN