Núi Thành tăng cường kỷ cương hành chính

VĂN PHIN |

Năm 2019 huyện Núi Thành tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 26 và 22 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ở huyện Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ở huyện Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN
 

Ngày từ đầu năm 2019 UBND huyện Núi Thành đã ban hành công văn về tiếp tục thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; kế hoạch thực hiện đề án công vụ trong cơ quan, đơn vị thuộc huyện; về thực hiện  trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Theo đó, việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của các cơ quan từ đầu năm đến nay được huyện Núi Thành thực hiện nghiêm túc. UBND huyện có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên UBND; các cơ quan thuộc huyện đều có bảng phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng cán bộ - công chức - viên chức phù hợp với chuyên môn và năng lực của từng người, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và kết quả thực hiện. Huyện cũng thực hiện nghiêm quy chế, quy định hội họp, giảm số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc họp, họp đúng giờ, dự họp đúng thành phần, trường hợp không tham dự được phải báo cáo với người chủ trì cuộc họp... Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Núi Thành thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở cơ quan, xây dựng và hình thành lề lối làm việc có nền nếp, trật tự tại cơ quan thể hiện nếp sống văn minh công sở. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các quy định về những việc phải làm và những việc không được làm theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ - công chức - viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương”.

Năm nay, UBND huyện Núi Thành và các xã, thị trấn tiếp tục củng cố hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”. UBND huyện đã hoàn thành nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, ban hành quyết định cử công chức lãnh đạo kiêm nhiệm làm trưởng, phó bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đồng thời quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức các cơ quan cử đến thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận này. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đều niêm yết công khai nội quy, bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan, thủ tục hành chính giải quyết công việc… tại trụ sở để công dân, tổ chức biết.

Thực hiện đúng nội quy tiếp công dân, thứ Năm hàng tuần Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện phân công đại diện tiếp công dân, giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của nhân dân… Từ đầu năm đến nay, huyện Núi Thành tổ chức kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân vi phạm Chỉ thị 26 và 22 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị. “Phát huy kết quả đạt được, những tháng còn lại của năm 2019, huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện đề án văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị 26, 22 của UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giảm thời gian, thủ tục giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân” - ông Nguyễn Văn Mau, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho hay.

TAGS