Phân bổ 118 chỉ tiêu cử tuyển

BẢO NGUYÊN |

Năm nay, toàn tỉnh được phân bổ 118 chỉ tiêu cử tuyển, trong đó có 101 chỉ tiêu đại học, 17 chỉ tiêu cao đẳng.

Chỉ tiêu này được phân bổ cho các địa phương, cụ thể như sau: Nam Trà My 44 chỉ tiêu, Bắc Trà My 12, Phước Sơn 7, Tây Giang 14, Nam Giang 12, Đông Giang 5, Hiệp Đức 14, Núi Thành 3, Tam Kỳ 1, Nông Sơn 4, Thăng Bình 1. Các trường tiếp nhận chỉ tiêu cử tuyển là Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Nông lâm, Đại học Quảng Nam, Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh và trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam.

BẢO NGUYÊN