Phê duyệt 251 thủ tục hành chính giải quyết theo quy trình 4 bước

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục 251 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện giải quyết theo quy trình 4 bước: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh (lần II).

Trong đó, Sở Y tế 82 TTHC, Sở Khoa học và công nghệ 8 TTHC, Sở LĐ-TB&XH 39 TTHC, Sở Thông tin và truyền thông 6 TTHC, Sở Tư pháp 35 TTHC, Sở Tài nguyên và môi trường 58 TTHC, Sở Xây dựng 22 TTHC, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh 1 TTHC.

M.L