Phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Hành chính công TP.Tam Kỳ

LINH CHI |

Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công trên cơ sở nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP.Tam Kỳ vừa được UBND tỉnh quyết định phê duyệt.

Theo đó, Trung tâm Hành chính công là đơn vị trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố, chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của UBND, Chủ tịch UBND thành phố. Cơ cấu tổ chức của trung tâm gồm: giám đốc và 1 phó giám đốc cùng các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ (hành chính - tổng hợp; giám sát và giải quyết khiếu nại; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính). Biên chế công chức, viên chức và số người làm việc của trung tâm do UBND TP.Tam Kỳ bố trí, sắp xếp trong tổng số biên chế được UBND tỉnh quyết định phân bổ hàng năm.

LINH CHI