Phê duyệt vị trí việc làm các đơn vị thuộc UBND huyện Đại lộc

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh đã phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc từ năm 2019 đến năm 2021 tại các đơn vị: Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, Ban Quản lý dự án và trật tự xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thuộc UBND huyện Đại Lộc.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình có 12 danh mục vị trí việc làm, 20 biên chế viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin. Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp có 9 danh mục vị trí việc làm, 13 biên chế viên chức. Ban Quản lý dự án và trật tự xây dựng có 7 danh mục vị trí việc làm, 11 biên chế viên chức. Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp có 7 danh mục vị trí việc làm, 12 biên chế viên chức. Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17.11.2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29.11.2018 của Chính phủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập này thực hiện theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh yêu cầu, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo các đơn vị nêu trên triển khai thực hiện hiệu quả đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Trong đó, phải hoàn chỉnh bản mô tả công việc và khung năng lực đối với từng vị trí việc làm theo danh mục; đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, thực hiện sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đảm bảo quy định; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị. Cụ thể, đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế giao năm 2015.

TAGS