Phối hợp xử lý nợ xấu

T.D |

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) rà soát, cập nhật kế hoạch xử lý nợ xấu theo đúng lộ trình chi tiết từng năm cho đến ngày 15.8.2022. Các TCTD nhận diện thực trạng nợ xấu, đặc biệt các khoản nợ xấu lớn, tài sản đảm bảo cho các khoản nợ vay này, khả năng thu hồi và áp dụng toàn diện các giải pháp thu hồi nợ. Các TCTD chủ động phối hợp chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (công an, tòa án, thi hành án) các cấp để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất khi thực hiện các thủ tục hành chính, thực hiện quyền thu giữ tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu (đặc biệt khách hàng chây ì hoặc không hợp tác), xử lý tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu có liên quan đến các vụ án đang được xử lý tại địa phương theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, các TCTD phải tích cực tìm kiếm đối tác mua nợ đối với các khoản nợ đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) và VAMC ủy quyền bán nợ, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ trích lập dự phòng đối với khoản nợ xấu đã bán VAMC...

T.D