Phú Ninh tổ chức bầu cử trưởng thôn trong tháng 4

A.ĐÔNG |

Theo văn bản hướng dẫn quy trình bầu cử trưởng thôn, trưởng khối phố (gọi tắt là trưởng thôn) của Phòng Nội vụ huyện Phú Ninh, công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2021 sẽ được tổ chức và hoàn thành trong tháng 4.2019.

Trưởng thôn là người đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao. Bản thân và gia đình người được bầu trưởng thôn gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Theo Phòng Nội vụ huyện, việc bầu cử trưởng thôn được thực hiện bằng hình thức bầu trực tiếp, bỏ phiếu kín. Người trúng cử trưởng thôn là người đạt số phiếu bầu cao nhất và trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn.

A.ĐÔNG