QRT sắp xếp từ 10 phòng còn 8 phòng

LÊ PHƯỚC LAN NHI |

(QNO) - Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam (QRT) vừa ban hành kế hoạch sắp xếp lại các phòng chuyên môn và luân chuyển, điều động viên chức thuộc QRT theo Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17.5.2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 21.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo lộ trình, trong tháng 1.2019, QRT sáp nhập 2 phòng: Kỹ thuật truyền dẫn và phát sóng với Kỹ thuật và công nghệ thành Phòng Kỹ thuật và công nghệ; sáp nhập 2 phòng: Dịch vụ - quảng cáo với Kế hoạch - tài vụ thành Phòng Dịch vụ - quảng cáo và kế hoạch - tài vụ.

Cạnh đó, chuyển nhiệm vụ quản lý trang thông tin điện tử qrt.vn từ Phòng Kỹ thuật và công nghệ sang Phòng Chương trình, đổi tên thành Phòng Chương trình và trang thông tin điện tử; đổi tên Phòng Biên tập tiếng dân tộc thành Phòng Dân tộc và miền núi. QRT cũng luân chuyển 11 viên chức sang các phòng chuyên môn theo yêu cầu nhiệm vụ mới.

Sau khi sáp nhập, QRT còn 8 phòng: Tổ chức, hành chính và quản lý nghiệp vụ địa phương; Dịch vụ - quảng cáo và kế hoạch - tài vụ; Thời sự; Chuyên đề; Văn nghệ và giải trí; Chương trình và trang thông tin điện tử; Kỹ thuật và công nghệ; Dân tộc và miền núi.

LÊ PHƯỚC LAN NHI