Quản lý một đầu mối, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Theo đó quy định nguyên tắc phối hợp là thực hiện cơ chế quản lý một đầu mối, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương giữ vai trò đầu mối; các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan phối hợp đồng bộ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư sản xuất, kinh doanh trong CCN.

Theo quy chế, công tác phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan trong quá trình tham gia phối hợp.

Công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp trong CCN thực hiện đúng theo pháp luật về thanh tra, các nghị định, thông tư và các văn bản hiện hành có liên quan. 

Về phương thức phối hợp, quy chế quy định quá trình thực hiện sẽ do một cơ quan chủ trì và một hoặc nhiều cơ quan khác phối hợp giải quyết công việc.

CHÂU NỮ