Quảng Nam cung cấp 39 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đến nay các sở, ngành của tỉnh đã cung cấp 442 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 39 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong đó, Sở Công Thương là đơn vị triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 18 dịch vụ.

Một số địa phương tích cực cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh cá thể như: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Phú Ninh và Tiên Phước.

Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.quangnam.gov.vn hiện nay cung cấp thông tin của khoảng 1.410 thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó chủ yếu ở mức độ 1 (cung cấp thông tin về quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí thực hiện các dịch vụ) và mức độ 2 (cho phép tải biểu mẫu về).

Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc cổng thông tin điện tử tỉnh cập nhật thường xuyên và kịp thời chủ trương, chính sách của tỉnh, các văn bản pháp luật, thủ tục hành chính, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đã góp phần hỗ trợ hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

CHÂU NỮ